สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคีตญานี  บัวศรี
2. เด็กหญิงรุ่งสว่าง  สวัสดิ์คณา
 
1. นางสาวอาพันธ์ชนก  ศิริงาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพันธ์  เยี่ยมสถาน
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  กองเกตุ
3. เด็กหญิงอาริญา  แสงฉาย
 
1. นางสาวศศิมา  เส็งดอนไพร
2. นายฐิติวรรธน์  จิตตเมตตากุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรินศักดิ์  สวัสดิ์กุสุมภ์
2. เด็กชายพรชัย  -
 
1. นายนันทยุทธ  หนูนันท์
2. นายฐิติวรรธน์  จิตตเมตตากุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิมมารดี  ปฐวีพนาสณท์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ยัญรัตน์
 
1. นายนันทยุทธ  หนูนันท์
2. นายฐิติวรรธน์  จิตตเมตตากุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์เขียว
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สวัสดิ์กระวี
3. เด็กหญิงพัชริดา  กาฬภักดี
4. เด็กหญิงอัจฉรา  ทะนัน
5. เด็กหญิงเกตุมณี  สวัสดิ์กสิณ
 
1. นางขนิษฐา  บาลเพชร
2. นายวิรัตน์  บาลเพชร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพุฒิพร  สวัสดดิ์คณา
 
1. นางสาวเปรมณิภาร์  ยี่สุ่นศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กชายบงกช  -
 
1. นายวิรัตน์  บาลเพชร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทัศนา  สวัสดิ์กสิณ
 
1. นายวัชรา  บุญทวี
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  นิลดอนหวาย
2. เด็กชายอดิศักดิ์  เดชโนนสังข์
3. เด็กชายเกียรติพงษ์  สวัสดิ์คณา
 
1. นายวิรัตน์  บาลเพชร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลดา  มณฑา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คูณหงษ์
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จันทะคัด
 
1. นางสาววรรณี  บุญสัญ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิณสิตา  ท้าววิบูลย์
2. เด็กหญิงสมฤดี  ศรีสุวรรณมาลา
3. เด็กหญิงอภิชญา  จิตรีเนื่อง
 
1. นางสาววรรณี  บุญสัญ