สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุพาพันธ์  ไทรนิ่มนวล
 
1. นางสาวอาพันธ์ชนก  ศิริงาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรศิริ  เกตุแก้ว
2. นางสาวรุ่งอรุณ  สวัสดิ์กริยา
3. เด็กหญิงศุกร์วันนี  นาสวนขจร
 
1. นายฐิติวรรธน์  จิตตเมตตากุล
2. นางสาวอัจจิมา  โปยกัก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74.73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวาทิน  เขตสูงเนิน
2. เด็กชายศราวุธ  เณรรอด
 
1. นายนันทยุทธ  หนูนันท์
2. นายฐิติวรรธน์  จิตตเมตตากุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 15 1. เด็กชายตะวัน  โสอุดร
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สวัสดิ์จารี
 
1. นางสาวสุนิฐา  สวัสดิ์คณา
2. นายสุทธิรักษ์  โพธิ์ทอง