สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67.9 ทองแดง 10 1. เด็กชายธีรพัชร์  บุตรดี
2. เด็กชายเวหา  ถาน้อย
 
1. นายนันทยุทธ  หนูนันท์
2. นายฐิติวรรธน์  จิตตเมตตากุล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พลขันธ์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เณรรอด
 
1. นายบุญเสริม  วิทยา
2. นายฐิติวรรธน์  จิตตเมตตากุล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศรัญญา  นาสวนสุจิตร
2. เด็กหญิงอรัญญาณี  สำเภาทอง
 
1. นายวัชรา  บุญทวี
2. นางสาวจันทิมา  สวัสดิ์ดารา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66.68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปภัสสร  บุญประคอง
2. เด็กหญิงรัตนาพร  กุลฑล
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  นาสวนนิเวศน์
 
1. นางสาวอาพันธ์ชนก  ศิริงาม
2. นางสาวปาริฉัตร  ศรีราชคต
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกุณฑลี  สุขสถาพรชัย
2. เด็กหญิงนรีพร  ชาวนาฝ้าย
 
1. นายบุญเสริม  วิทยา
2. นางสาวปุณิกา  โพธิ์นิยม
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บาลเพชร
2. เด็กหญิงอรณิชา  กระดังงา
 
1. นางสาวปุณิกา  โพธิ์นิยม
2. นายบุญเสริม  วิทยา