สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงผุสดี  กิติพันธ์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ศรีราชคต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธิญาดา  นาสวนสุรงค์
 
1. นางสาวอาพันธ์ชนก  ศิริงาม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายบัญญัติ  ถิ่นมัธยม
2. เด็กชายปิยพัทธ์  ขำคม
 
1. นายสาธิต  นาสวนตระกูล
2. นายนันทยุทธ  หนูนันท์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศุกร์ศรี  นาสวนสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเล็ก  -
 
1. นายสาธิต  นาสวนตระกูล
2. นายนันทยุทธ  หนูนันท์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สุดคุณ
 
1. นายนันทยุทธ  หนูนันท์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสัมฤทธิ์  น้ำใจสุข
2. เด็กหญิงสุกานดา  พูลทรัพย์
3. เด็กหญิงเกษราพร  อินทราวงศ์
 
1. นางสาวศศิมา  เส็งดอนไพร
2. นายฐิติวรรธน์  จิตตเมตตากุล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพิชญากร  บุญมี
 
1. นายวัชรา  บุญทวี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงลัลนา  เกิดบุญมา
 
1. นางสาวจันทิมา  สวัสดิ์ดารา
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจารุเดช  โพธิ์ใบ
2. เด็กชายฤทธิรงค์  เนตรลา
 
1. นางสาวปุณิกา  โพธิ์นิยม
2. นายบุญเสริม  วิทยา