สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงผุสดี  กิติพันธ์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ศรีราชคต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธิญาดา  นาสวนสุรงค์
 
1. นางสาวอาพันธ์ชนก  ศิริงาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุพาพันธ์  ไทรนิ่มนวล
 
1. นางสาวอาพันธ์ชนก  ศิริงาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคีตญานี  บัวศรี
2. เด็กหญิงรุ่งสว่าง  สวัสดิ์คณา
 
1. นางสาวอาพันธ์ชนก  ศิริงาม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายบัญญัติ  ถิ่นมัธยม
2. เด็กชายปิยพัทธ์  ขำคม
 
1. นายสาธิต  นาสวนตระกูล
2. นายนันทยุทธ  หนูนันท์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศุกร์ศรี  นาสวนสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเล็ก  -
 
1. นายสาธิต  นาสวนตระกูล
2. นายนันทยุทธ  หนูนันท์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สุดคุณ
 
1. นายนันทยุทธ  หนูนันท์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสัมฤทธิ์  น้ำใจสุข
2. เด็กหญิงสุกานดา  พูลทรัพย์
3. เด็กหญิงเกษราพร  อินทราวงศ์
 
1. นางสาวศศิมา  เส็งดอนไพร
2. นายฐิติวรรธน์  จิตตเมตตากุล
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพันธ์  เยี่ยมสถาน
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  กองเกตุ
3. เด็กหญิงอาริญา  แสงฉาย
 
1. นางสาวศศิมา  เส็งดอนไพร
2. นายฐิติวรรธน์  จิตตเมตตากุล
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรศิริ  เกตุแก้ว
2. นางสาวรุ่งอรุณ  สวัสดิ์กริยา
3. เด็กหญิงศุกร์วันนี  นาสวนขจร
 
1. นายฐิติวรรธน์  จิตตเมตตากุล
2. นางสาวอัจจิมา  โปยกัก
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรินศักดิ์  สวัสดิ์กุสุมภ์
2. เด็กชายพรชัย  -
 
1. นายนันทยุทธ  หนูนันท์
2. นายฐิติวรรธน์  จิตตเมตตากุล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67.9 ทองแดง 10 1. เด็กชายธีรพัชร์  บุตรดี
2. เด็กชายเวหา  ถาน้อย
 
1. นายนันทยุทธ  หนูนันท์
2. นายฐิติวรรธน์  จิตตเมตตากุล
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74.73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวาทิน  เขตสูงเนิน
2. เด็กชายศราวุธ  เณรรอด
 
1. นายนันทยุทธ  หนูนันท์
2. นายฐิติวรรธน์  จิตตเมตตากุล
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิมมารดี  ปฐวีพนาสณท์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ยัญรัตน์
 
1. นายนันทยุทธ  หนูนันท์
2. นายฐิติวรรธน์  จิตตเมตตากุล
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์เขียว
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สวัสดิ์กระวี
3. เด็กหญิงพัชริดา  กาฬภักดี
4. เด็กหญิงอัจฉรา  ทะนัน
5. เด็กหญิงเกตุมณี  สวัสดิ์กสิณ
 
1. นางขนิษฐา  บาลเพชร
2. นายวิรัตน์  บาลเพชร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพุฒิพร  สวัสดดิ์คณา
 
1. นางสาวเปรมณิภาร์  ยี่สุ่นศรี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 15 1. เด็กชายตะวัน  โสอุดร
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สวัสดิ์จารี
 
1. นางสาวสุนิฐา  สวัสดิ์คณา
2. นายสุทธิรักษ์  โพธิ์ทอง
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พลขันธ์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เณรรอด
 
1. นายบุญเสริม  วิทยา
2. นายฐิติวรรธน์  จิตตเมตตากุล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กชายบงกช  -
 
1. นายวิรัตน์  บาลเพชร
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพิชญากร  บุญมี
 
1. นายวัชรา  บุญทวี
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงลัลนา  เกิดบุญมา
 
1. นางสาวจันทิมา  สวัสดิ์ดารา
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทัศนา  สวัสดิ์กสิณ
 
1. นายวัชรา  บุญทวี
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศรัญญา  นาสวนสุจิตร
2. เด็กหญิงอรัญญาณี  สำเภาทอง
 
1. นายวัชรา  บุญทวี
2. นางสาวจันทิมา  สวัสดิ์ดารา
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66.68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปภัสสร  บุญประคอง
2. เด็กหญิงรัตนาพร  กุลฑล
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  นาสวนนิเวศน์
 
1. นางสาวอาพันธ์ชนก  ศิริงาม
2. นางสาวปาริฉัตร  ศรีราชคต
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสาลินี  กล้าใจ
 
1. นายนันทยุทธ  หนูนันท์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนาตาลี  พุทธวรรณ
 
1. นางสาวเปรมณิภาร์  ยี่สุ่นศรี
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกุณฑลี  สุขสถาพรชัย
2. เด็กหญิงนรีพร  ชาวนาฝ้าย
 
1. นายบุญเสริม  วิทยา
2. นางสาวปุณิกา  โพธิ์นิยม
 
28 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บาลเพชร
2. เด็กหญิงอรณิชา  กระดังงา
 
1. นางสาวปุณิกา  โพธิ์นิยม
2. นายบุญเสริม  วิทยา
 
29 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจารุเดช  โพธิ์ใบ
2. เด็กชายฤทธิรงค์  เนตรลา
 
1. นางสาวปุณิกา  โพธิ์นิยม
2. นายบุญเสริม  วิทยา
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  นิลดอนหวาย
2. เด็กชายอดิศักดิ์  เดชโนนสังข์
3. เด็กชายเกียรติพงษ์  สวัสดิ์คณา
 
1. นายวิรัตน์  บาลเพชร
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลดา  มณฑา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คูณหงษ์
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จันทะคัด
 
1. นางสาววรรณี  บุญสัญ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิณสิตา  ท้าววิบูลย์
2. เด็กหญิงสมฤดี  ศรีสุวรรณมาลา
3. เด็กหญิงอภิชญา  จิตรีเนื่อง
 
1. นางสาววรรณี  บุญสัญ