สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมใจ  คำสารี
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  เรืองเดชวรากุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประทุมพร  พวงสุวรรณ
2. เด็กหญิงมาริษา  อู่ตะเภา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  โปยกัก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงผ่องนิภา  สมหมาย
2. นางรุ่งนภา  นิลรักษา