สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  อ่อนเทศ
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  คำลาเลี้ยง
 
1. นางธิติมา  ศรีกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงทับทิม  สวัสดิ์นทีทอง
2. เด็กหญิงรักชณี  โปยกัก
3. เด็กหญิงลักคณา  มะลิลา
 
1. นางรุ่งนภา  นิลรักษา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงผ่องนิภา  สมหมาย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 72.67 เงิน 11 1. เด็กชายยุทฒิพงษ์  ทองชีวงศ์
 
1. นางรุ่งนภา  นิลรักษา