สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกวีวัฒน์  ชาญเดช
2. เด็กชายณัฐพงษ์  กองเงิน
3. เด็กหญิงปรียานุช  เอี่ยมเจริญ
 
1. นางรุ่งนภา  นิลรักษา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงผ่องนิภา  สมหมาย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอักษราภัค  ศิลาโคตร
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ไชยโกฏิ