สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมใจ  คำสารี
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  เรืองเดชวรากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  คำลาเลี้ยง
 
1. นางธิติมา  ศรีกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  อ่อนเทศ
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  คำลาเลี้ยง
 
1. นางธิติมา  ศรีกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกวีวัฒน์  ชาญเดช
2. เด็กชายณัฐพงษ์  กองเงิน
3. เด็กหญิงปรียานุช  เอี่ยมเจริญ
 
1. นางรุ่งนภา  นิลรักษา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงผ่องนิภา  สมหมาย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงทับทิม  สวัสดิ์นทีทอง
2. เด็กหญิงรักชณี  โปยกัก
3. เด็กหญิงลักคณา  มะลิลา
 
1. นางรุ่งนภา  นิลรักษา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงผ่องนิภา  สมหมาย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประทุมพร  พวงสุวรรณ
2. เด็กหญิงมาริษา  อู่ตะเภา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  โปยกัก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงผ่องนิภา  สมหมาย
2. นางรุ่งนภา  นิลรักษา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 72.67 เงิน 11 1. เด็กชายยุทฒิพงษ์  ทองชีวงศ์
 
1. นางรุ่งนภา  นิลรักษา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอักษราภัค  ศิลาโคตร
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ไชยโกฏิ