สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทิดา   พันดวง
2. เด็กชายสุทัศน์    พานิช
 
1. นางสาวชุติมา    คล้ายทอง
2. นางสุณิสา   หมื่นปราบ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  -
2. เด็กหญิงศิรกาญจน์   ปานแสงทอง
3. เด็กหญิงสุรินญา   ศิริเอก
 
1. นางจีรนันท์   นงนุช
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81.83 ทอง 18 1. เด็กหญิงพุทธรักษา   ทรัพย์พันธ์
 
1. นางสาวขนิษฐา   แสงแก้ว