สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 73.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ชัยชิต
2. เด็กหญิงจิราพรรณ    จุฬา
3. เด็กหญิงฐิติพร   ผ่านสอาด
4. เด็กหญิงณิชกานต์   ใสสอาด
5. เด็กหญิงตุลา   ขจรกระแสสินธุ์
6. เด็กหญิงนิธิสา    ชูเชื้อ
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์   พิริยะกสิกิจ
8. เด็กหญิงมาซีลา    มาแฮ
9. เด็กหญิงรัตนา   จันคำ
10. เด็กหญิงสุธิดา    สุขภิญโญ
11. เด็กหญิงสุรินทร   ร่มโพธิ์รี
12. เด็กหญิงเล็ก  -
13. เด็กหญิงแจ๋วแหว  -
14. เด็กหญิงแหวน  -
15. เด็กหญิงใหญ่  -
 
1. นายนิกรานต์   ทิมเทศ
2. นางสาวชุติมา   คล้ายทอง
3. นางสาวระพีพร    วงษ์ฝุง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 20 1. เด็กหญิงปรียากร   สังข์สุวรรณ
2. เด็กหญิงอริสา   พุ่มเทียน
 
1. นางสาวปทิตตา    อ่ำเจริญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกฤษณา    รวยพงษ์
 
1. นายเสกสรรค์   เพ็ชรรักษา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายสรายุทธ  ทนไชย์
 
1. นางสาวระพีพร   วงษ์ฝุง