สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 73.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ชัยชิต
2. เด็กหญิงจิราพรรณ    จุฬา
3. เด็กหญิงฐิติพร   ผ่านสอาด
4. เด็กหญิงณิชกานต์   ใสสอาด
5. เด็กหญิงตุลา   ขจรกระแสสินธุ์
6. เด็กหญิงนิธิสา    ชูเชื้อ
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์   พิริยะกสิกิจ
8. เด็กหญิงมาซีลา    มาแฮ
9. เด็กหญิงรัตนา   จันคำ
10. เด็กหญิงสุธิดา    สุขภิญโญ
11. เด็กหญิงสุรินทร   ร่มโพธิ์รี
12. เด็กหญิงเล็ก  -
13. เด็กหญิงแจ๋วแหว  -
14. เด็กหญิงแหวน  -
15. เด็กหญิงใหญ่  -
 
1. นายนิกรานต์   ทิมเทศ
2. นางสาวชุติมา   คล้ายทอง
3. นางสาวระพีพร    วงษ์ฝุง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชิตติชัย  -
2. เด็กหญิงทิพย์วิมล   ผ่านสอาด
 
1. นายนิกรานต์   ทิมเทศ
2. นายเสกสรรค์    เพ็ชรรักษา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายวายโอ    -
 
1. นายเสกสรรค์   เพ็ชรรักษา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 20 1. เด็กหญิงปรียากร   สังข์สุวรรณ
2. เด็กหญิงอริสา   พุ่มเทียน
 
1. นางสาวปทิตตา    อ่ำเจริญ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกฤษณา    รวยพงษ์
 
1. นายเสกสรรค์   เพ็ชรรักษา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายสรายุทธ  ทนไชย์
 
1. นางสาวระพีพร   วงษ์ฝุง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชนิษฐา   พิริยะกสิกิจ
2. เด็กหญิงวริศรา    สีม่วง
3. เด็กชายวิชัย   น้ำผึ้ง
 
1. นางสาววัชรียา   ศรีวลีรัตน์
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทิดา   พันดวง
2. เด็กชายสุทัศน์    พานิช
 
1. นางสาวชุติมา    คล้ายทอง
2. นางสุณิสา   หมื่นปราบ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  -
2. เด็กหญิงศิรกาญจน์   ปานแสงทอง
3. เด็กหญิงสุรินญา   ศิริเอก
 
1. นางจีรนันท์   นงนุช
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81.83 ทอง 18 1. เด็กหญิงพุทธรักษา   ทรัพย์พันธ์
 
1. นางสาวขนิษฐา   แสงแก้ว