สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรพร  แสงอรุณ
 
1. นางประภาภรณ์  สุขเกษม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนิดา  เซี่ยงฉิน
 
1. นางประภาภรณ์  สุขเกษม
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชื่นอุรา
2. เด็กหญิงพันธนันท์  นกเล็ก
3. เด็กชายภาคภูมิ  คุณมาศ
 
 
4 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เข็มภาษิต
2. เด็กชายนิธิ  ปุยทอง
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
2. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายนครินทร์  จิตนิยม
 
1. นางสาวกชพร  พาทีเพราะ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ภูมิสถาน
 
1. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนาวิน  เชื้อดี
 
1. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ลาเนตร
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายแสงสุข  บัวเนตร
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  คล้ายเสือ
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฉัตรทันท์
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.34 ทอง 5 1. เด็กชายจรัญ  หอมชื่น
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  น้อยเสนา
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมุกมณี  บุญทศ
2. นายศรวัณ  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
2. นายธีระ  ธนะฤกษ์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  หอมชื่น
2. เด็กหญิงบุรัสกร  ฝักบัว
3. เด็กหญิงเมศิณี  สุทธา
 
1. นางสาวสุมณฑา  อินตรา
2. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.63 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนาพร  โพธิดา
2. เด็กหญิงลัลนา  คงขำ
3. เด็กชายสหรัฐ  เสียงเสนาะ
 
1. นางสาวสุมณฑา  อินตรา
2. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  เฉลิมธนะกิจโกศล
2. เด็กชายนวัตกรณ์  สุริศักดิ์
3. เด็กชายปฏิภาณ  เริ่มทอง
 
1. นางสาวขนิษฐา  คำเวียงจันทร์
2. นางอุบล  แก้วแสงทอง