สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75.11 เงิน 5 1. เด็กชายธันวา  วิทยาลัย
2. เด็กชายนันทกร  บุงขุนทด
 
1. นางสาวสุมณฑา  อินตรา
2. นายประยุทธ  นาคสกุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ใจจันทึก
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เข็มภาษิต
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  นุ่มนิ่มสกุณี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินทฤาชัย
5. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  บัวจันทร์
 
1. นางภาณุมาศ  ชูวงษ์
2. นางสาวสุมณฑา  อินตรา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  เพ็งกลัด
2. เด็กหญิงปริศนา  -
3. เด็กหญิงศิริกาญ  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงสุวัจนีย์  ชูธัญญะ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  อุบลกาญจน์
 
1. นางภาณุมาศ  ชูวงษ์
2. นางสาวสุมณฑา  อินตรา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายสุธินันท์  เกิดสำราญ
 
1. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78.34 เงิน 5 1. เด็กชายแสงสุข  บัวเนตร
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงสัจจพร  อำหลิม
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงอริสรา  คล้ายเสือ
2. เด็กหญิงอลิษา  พุทธา
 
1. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
2. นางสาวโสภา  กลิ่นสุมาลี
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. นายทรงกลด  วิทยารัตน์
2. นายปริญญา  เข็มภาษิต
 
1. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
2. นายธีระ  ธนะฤกษ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กชายสิทธิโชค  เข็มภาษิต
2. เด็กหญิงเพชรลดา  เรียงมา
 
1. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
2. นางสาวโสภา  กลิ่นสุมาลี