สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชนิดา  โสภา
 
1. นางประภาภรณ์  สุขเกษม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68.2 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงรัตนา  คำภักดี
 
1. นางสาวสุมณฑา  อินตรา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. นางสาววรรณวิษา  ช่อชน
 
1. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิตยา  -
2. เด็กหญิงพรชิตา  เมฆปั่น
3. เด็กหญิงวิสุดา  ภูสีมา
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองผา
5. เด็กหญิงอรสา  อนุอินทร์
 
1. นางภาณุมาศ  ชูวงษ์
2. นางสาวสุมณฑา  อินตรา
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปุณยาพร  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เริ่มทอง
 
1. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
2. นางสาวโสภา  กลิ่นสุมาลี