สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายนันทกร  บุงขุนทด
 
1. นางสาวสุมณฑา  อินตรา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อินทสร
2. เด็กหญิงรุจิรา  บุญมาก
 
1. นางประภาภรณ์  สุขเกษม
2. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรไพรินทร์  บูชา
 
1. นางพันธ์ตะวัน  จันทร์เพชร
2. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวินัย  สุวรรณประเสริฐ
2. เด็กชายเจริญพร  ลครพล
 
1. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
2. นางพันธ์ตะวัน  จันทร์เพชร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายแสนสุข  แซ่เตียว
 
1. นางพันธ์ตะวัน  จันทร์เพชร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายบุลากร  ผ่องใส
 
1. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ไกรทอง
2. เด็กชายธนากร  คำมี
3. เด็กชายภาคภูมิ  คำทอง
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
2. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงพิจิตรา  สืบกลั่น
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พิทักษา
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
2. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ลม้ายพันธ์
 
1. นางสาวสุภารัช  หมอนเมือง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงภัทรพร  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงระพีพัฒน์  ชมสกุณี
 
1. นางสาวสุภารัช  หมอนเมือง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 55.34 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายต้นตระการ  สาระสุวรรณ์
2. นางสาวนันธิชา  สายตรี
3. นายศุภกร  จุ้ยช่วย
 
1. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
2. นางประภาภรณ์  สุขเกษม