สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายนันทกร  บุงขุนทด
 
1. นางสาวสุมณฑา  อินตรา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชนิดา  โสภา
 
1. นางประภาภรณ์  สุขเกษม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68.2 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงรัตนา  คำภักดี
 
1. นางสาวสุมณฑา  อินตรา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรพร  แสงอรุณ
 
1. นางประภาภรณ์  สุขเกษม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนิดา  เซี่ยงฉิน
 
1. นางประภาภรณ์  สุขเกษม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อินทสร
2. เด็กหญิงรุจิรา  บุญมาก
 
1. นางประภาภรณ์  สุขเกษม
2. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. นางสาววรรณวิษา  ช่อชน
 
1. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชื่นอุรา
2. เด็กหญิงพันธนันท์  นกเล็ก
3. เด็กชายภาคภูมิ  คุณมาศ
 
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชื่นอุรา
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  นกเล็ก
3. เด็กชายภาคภูมิ  คุณมาศ
 
1. นางพันธ์ตะวัน  จันทร์เพชร
2. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรไพรินทร์  บูชา
 
1. นางพันธ์ตะวัน  จันทร์เพชร
2. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวินัย  สุวรรณประเสริฐ
2. เด็กชายเจริญพร  ลครพล
 
1. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
2. นางพันธ์ตะวัน  จันทร์เพชร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายแสนสุข  แซ่เตียว
 
1. นางพันธ์ตะวัน  จันทร์เพชร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายบุลากร  ผ่องใส
 
1. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ไกรทอง
2. เด็กชายธนากร  คำมี
3. เด็กชายภาคภูมิ  คำทอง
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
2. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เข็มภาษิต
2. เด็กชายนิธิ  ปุยทอง
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
2. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75.11 เงิน 5 1. เด็กชายธันวา  วิทยาลัย
2. เด็กชายนันทกร  บุงขุนทด
 
1. นางสาวสุมณฑา  อินตรา
2. นายประยุทธ  นาคสกุล
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิตยา  -
2. เด็กหญิงพรชิตา  เมฆปั่น
3. เด็กหญิงวิสุดา  ภูสีมา
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองผา
5. เด็กหญิงอรสา  อนุอินทร์
 
1. นางภาณุมาศ  ชูวงษ์
2. นางสาวสุมณฑา  อินตรา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ใจจันทึก
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เข็มภาษิต
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  นุ่มนิ่มสกุณี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินทฤาชัย
5. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  บัวจันทร์
 
1. นางภาณุมาศ  ชูวงษ์
2. นางสาวสุมณฑา  อินตรา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  เพ็งกลัด
2. เด็กหญิงปริศนา  -
3. เด็กหญิงศิริกาญ  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงสุวัจนีย์  ชูธัญญะ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  อุบลกาญจน์
 
1. นางภาณุมาศ  ชูวงษ์
2. นางสาวสุมณฑา  อินตรา
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงพิจิตรา  สืบกลั่น
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พิทักษา
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
2. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายนครินทร์  จิตนิยม
 
1. นางสาวกชพร  พาทีเพราะ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ภูมิสถาน
 
1. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายสุธินันท์  เกิดสำราญ
 
1. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนาวิน  เชื้อดี
 
1. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78.34 เงิน 5 1. เด็กชายแสงสุข  บัวเนตร
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ลาเนตร
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายแสงสุข  บัวเนตร
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงสัจจพร  อำหลิม
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  คล้ายเสือ
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฉัตรทันท์
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.34 ทอง 5 1. เด็กชายจรัญ  หอมชื่น
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  น้อยเสนา
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงลลิตา  สืบกลั่น
 
1. นางสาวสุภารัช  หมอนเมือง
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ลม้ายพันธ์
 
1. นางสาวสุภารัช  หมอนเมือง
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงภัทรพร  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงระพีพัฒน์  ชมสกุณี
 
1. นางสาวสุภารัช  หมอนเมือง
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 55.34 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายต้นตระการ  สาระสุวรรณ์
2. นางสาวนันธิชา  สายตรี
3. นายศุภกร  จุ้ยช่วย
 
1. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
2. นางประภาภรณ์  สุขเกษม
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัทรพร  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงรพีพัฒน์  ชมสกุณี
 
1. นางสาวสุภารัช  หมอนเมือง
2. นางสาวรัตมณี  ดีท้วม
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เข็มภาษิต
2. เด็กหญิงเพชรลดา  เรียงมา
 
1. นางสาวรัตมณี  ดีท้วม
2. นางสาวสุภารัช  หมอนเมือง
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายบุลากร  ผ่องใส
2. นางสาววรรณวิษา  ช่อชน
 
1. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภาคภูมิ  คุณมาศ
2. เด็กชายแสนสุข  แซ่เตียว
 
1. นางพันธ์ตะวัน  จันทร์เพชร
2. นางสาวรัตมณี  ดีท้วม
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ลาเนตร
2. เด็กหญิงวรรณ์วิสา  เข็มภาษิต
 
1. นางประภาภรณ์  สุขเกษม
2. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรไพรินทร์  บูชา
 
1. นางพันธ์ตะวัน  จันทร์เพชร
2. นางสาวรัตมณี  ดีท้วม
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฉัตรทันท์
 
1. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอลิษา  พุทธา
 
1. นางพันธ์ตะวัน  จันทร์เพชร
 
45 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปุณยาพร  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เริ่มทอง
 
1. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
2. นางสาวโสภา  กลิ่นสุมาลี
 
46 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมุกมณี  บุญทศ
2. นายศรวัณ  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
2. นายธีระ  ธนะฤกษ์
 
47 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงอริสรา  คล้ายเสือ
2. เด็กหญิงอลิษา  พุทธา
 
1. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
2. นางสาวโสภา  กลิ่นสุมาลี
 
48 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. นายทรงกลด  วิทยารัตน์
2. นายปริญญา  เข็มภาษิต
 
1. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
2. นายธีระ  ธนะฤกษ์
 
49 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กชายสิทธิโชค  เข็มภาษิต
2. เด็กหญิงเพชรลดา  เรียงมา
 
1. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
2. นางสาวโสภา  กลิ่นสุมาลี
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  หอมชื่น
2. เด็กหญิงบุรัสกร  ฝักบัว
3. เด็กหญิงเมศิณี  สุทธา
 
1. นางสาวสุมณฑา  อินตรา
2. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.63 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนาพร  โพธิดา
2. เด็กหญิงลัลนา  คงขำ
3. เด็กชายสหรัฐ  เสียงเสนาะ
 
1. นางสาวสุมณฑา  อินตรา
2. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
 
52 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  เฉลิมธนะกิจโกศล
2. เด็กชายนวัตกรณ์  สุริศักดิ์
3. เด็กชายปฏิภาณ  เริ่มทอง
 
1. นางสาวขนิษฐา  คำเวียงจันทร์
2. นางอุบล  แก้วแสงทอง