สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าพุ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงจันทมณี  ทองปาน
 
1. นางสาวจันทิรา  แซ่กวย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤติพงษ์  แก้วมา
 
1. นายสหชัย  เชยเหมือนจันทร์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  คงแก้ว
2. เด็กชายพิพัฒน์  ลอยฟู
 
1. นายนราฤทธิ์  ทิศกระโทก
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศกร  เมฆวัน
2. เด็กหญิงศันสนีย์  จิตรรัตน์
 
1. นางสาวนฤมล  สุขวิลัย
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายจีระวัตร  ทองประทีป
2. เด็กชายพีระพัฒน์  พรรัตน์
 
1. นางสาวนฤมล  สุขวิลัย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกอร  สดใส
2. เด็กหญิงกรรณทิมา  จันทร์เปรม
3. เด็กหญิงจันทรา  ละมัย
4. เด็กหญิงจันทิมา  สืบวงศ์
5. เด็กหญิงประภาศรี  มั่นเขตการ
6. เด็กหญิงวริศรา  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นายสหชัย  เชยเหมือนจันทร์
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงหฤทัย  ดอกมะลิ
 
1. นางสาวณภัทร  ศิริมั่ว