สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษยมาส  เงาะอาศัย
 
1. นางสาวสุมิตรา  ประจักษ์โพธา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พูลเกษม
 
1. นางสาวสุมิตรา  ประจักษ์โพธา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 59.12 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายพิพัฒน์  นกทอง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   โตแก้ว
 
1. นายวิศาล  พวงแก้ว
2. นายประสงค์  คล้ำชื่น