สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษยมาส  เงาะอาศัย
 
1. นางสาวสุมิตรา  ประจักษ์โพธา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พูลเกษม
 
1. นางสาวสุมิตรา  ประจักษ์โพธา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายณัฐชา  เบ็ญพาด
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา  รวบรวม
3. เด็กชายทรงพล  สุดใจ
 
1. นายพันธะวัจน์  จิตมาตย์
2. นายอำนวย  ธรรมรังษี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 59.12 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายพิพัฒน์  นกทอง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   โตแก้ว
 
1. นายวิศาล  พวงแก้ว
2. นายประสงค์  คล้ำชื่น
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐชนน  อ่อนศิริ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  คนดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แจะจันทร์
4. เด็กชายธีรภัทร  ทองก้อน
5. เด็กชายธีรภัทร  หวานชิต
6. เด็กหญิงน้องหญิง  -
7. เด็กหญิงพรนภา  พูลเกษม
8. เด็กหญิงพลอย  -
9. เด็กชายพสุธร  สงค์ประดิษฐ์
10. เด็กชายพิชัย  หินลอย
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่ตัน
12. เด็กชายสรศักดิ์  ล้วนแก้ว
13. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ชาลวันกุมภีร์
14. เด็กหญิงอรกาญจน์  เจริญประเสริฐกุล
15. เด็กชายอาทินันท์  ศรีนิล
16. เด็กหญิงโสภา  พูลเกษม
 
1. นางสาวธันวา  แสงอรุณ
2. นางลัดดา  ศรีสุวรรณ
3. นางสาวสมบูรณ์  บุญยงค์
4. นางธาราภรณ์  วงษ์เทศ
5. นางสาวมาลิน  นนทศิลา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุภัทรา  วงษ์สนิท
 
1. นางสาวสุพร  เกิดกองทรัพย์