สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิสสุตา  เทวรักษ์
 
1. นางประทุมพร  อิงควระ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จิตรสุทัศน์
 
1. นางสาวประทุมพร  อิงควระ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงจินห์นิภา  กลิ่นบุหงา
2. เด็กหญิงชลธิชา  คุ้มพันธ์
 
1. นางแววตา  สุริยาวงษ์
2. นางพนิดา  หัตถาครองหทัย
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 76.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชัยยันต์
2. เด็กหญิงปวิชญา  รูปขำดี
3. เด็กหญิงสุชานันท์  รัตนไชยยาพร
 
1. นางประไพ  ต่อธนวัฒน์
2. นางภาวิณี  ป้านสำราญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชัยยันต์
2. เด็กหญิงดวงดาว  จิตต์เจริญสุข
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  สาโหง่นปื้อ
4. เด็กชายพิชญ์พงษ์  อ้นเพ็ง
5. เด็กหญิงวิมลศิริ  ผูกจิตต์
 
1. นางเพชรา  บุญมี
2. นางสาวสายชล  โพธิ์ศรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายรัตนชัย  อิฐรงค์
2. เด็กชายรัตนศักดิ์  อิฐรงค์
3. เด็กชายอธิศกิตต์  ทัพเดชาพงศ์
 
1. นายวชิรศักดิ์  บุญสิทธิ์
2. นางสาวอรวรรณ  วุฒิภิญโญ
 
7 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายคุณานนท์  ใบบัว
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  จงส่งเสริม
 
1. นางภาวิณี  ป้านสำราญ
2. นางสาวสิริกุล  บุญมี