สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรเมธ  นามวงษ์
2. เด็กหญิงมนต์นภา  พันจันทึก
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  เศรษฐีชาวนา
 
1. นางสาวดารณี  ป้อมสกุล
2. นายธเนศ  เมฆนาคา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรัลรัตน์  ธาตุประเสริฐ
2. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่โง้ว
3. เด็กหญิงสุนิสา  หาญคำภา
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  ป้อมสกุล
2. นายสิทธิพงษ์  มนุษย์จันทร์