สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ศรีไพรวัลย์
2. เด็กชายสุกัลย์   โลหะพันธ์
 
1. นางสาวจิรนันท์  คล้ายคลัง
2. นายสิทธิโรจน์  ใจเย็น
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธรนินทร์  ใจเย็น
 
1. นายจำรูญ  จีนคร้าม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 17 1. เด็กหญิงแพรวฟ้า  วิธิสินธุ์
 
1. นางสุกัญญา  พูลธนะ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีเพชร
2. เด็กหญิงวรดา  ขุนทอง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ชะวาลา
 
1. นางสาวจิรนันท์  คล้ายคลัง
2. นางสาวกัลป์ยกร  รุ่งสิริกมล