สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าหวี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกช  บำรุงเขตต์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีรื่น
3. เด็กชายชูกิจ  เรืองไข
4. เด็กหญิงมุทิตา  ครุธเครือ
5. เด็กหญิงรัตติกาล  พิมพา
 
1. นางเรณู  สำแดงฤทธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิตาพร  จันทร์มาศ
2. เด็กหญิงฐิตาภา  จันทร์มาศ
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  อู่ตะเภา
4. เด็กหญิงธนพร  เปรมจิตร
5. เด็กหญิงปานชนาถ  ศาลาสวัสดิ์
6. เด็กหญิงพีรดา  วัชนินทร
7. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญธรรม
8. เด็กหญิงสุพรรษา  อินทร์แสง
9. เด็กหญิงอัญชนา  อยู่ไทย
10. เด็กหญิงเอิร์น  -
 
1. นางเรณู  สำแดงฤทธิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงพชรพร  พิมพา
2. เด็กหญิงรดา  ไพรวัลย์
 
1. นางสาวมุกดา  จงพัฒนสินสุข
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอกรัตน์  สมพงษ์
 
1. นางเรณู  สำแดงฤทธิ์