สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าหวี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงมุฑิตา  วงศ์พุทธคำ
 
1. นางชูแสง  คุ้มครอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 57.74 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ครุธเครือ
2. เด็กชายอัครพล  เทียนชัย
 
1. นายสน  อยู่ไทย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.78 ทองแดง 12 1. เด็กชายถวย  -
2. เด็กชายบาส  -
 
1. นายสีพร  หนูขาว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.3 ทองแดง 13 1. เด็กชายบอล  -
2. เด็กชายโจอี้  -
 
1. นายสีพร  หนูขาว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกช  บำรุงเขตต์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีรื่น
3. เด็กชายชูกิจ  เรืองไข
4. เด็กหญิงมุทิตา  ครุธเครือ
5. เด็กหญิงรัตติกาล  พิมพา
 
1. นางเรณู  สำแดงฤทธิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิตาพร  จันทร์มาศ
2. เด็กหญิงฐิตาภา  จันทร์มาศ
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  อู่ตะเภา
4. เด็กหญิงธนพร  เปรมจิตร
5. เด็กหญิงปานชนาถ  ศาลาสวัสดิ์
6. เด็กหญิงพีรดา  วัชนินทร
7. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญธรรม
8. เด็กหญิงสุพรรษา  อินทร์แสง
9. เด็กหญิงอัญชนา  อยู่ไทย
10. เด็กหญิงเอิร์น  -
 
1. นางเรณู  สำแดงฤทธิ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงพชรพร  พิมพา
2. เด็กหญิงรดา  ไพรวัลย์
 
1. นางสาวมุกดา  จงพัฒนสินสุข
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอกรัตน์  สมพงษ์
 
1. นางเรณู  สำแดงฤทธิ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79.67 เงิน 13 1. เด็กหญิงนวธิดา  ไพรวัลย์
 
1. นางเรณู  สำแดงฤทธิ์