สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  เปรมศักดิ์
2. เด็กหญิงสุญญตา  แสงเนียม
3. เด็กหญิงเบญญาภา  วราศิลป์
 
1. นางสาวโนรี  เชยล้อมขำ
2. นางเรณู  เทพเทียมทัศน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  ใจเก่งดี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจเก่งดี
3. นางสาววนิดา  กาญจำนงค์
4. เด็กชายเกรียงไกร  นิลรัศมี
5. เด็กหญิงเครือวัลย์  เจริญสุข
 
1. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ
2. นายธีรเศรษฐ์   ดวงแข
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงมนัสขวัญ  พิลาจันทร์
 
1. นางสาวสวรส  จำปาทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรพิมล  สุดใจ
2. เด็กชายพรเทพ  -
 
1. นางปุณยนุช  กาญจนีย์
2. นางวันวิสา  ดาบแก้ว
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วบัวดี
2. เด็กหญิงวินซันดา  -
 
1. นางสาวสวรส  จำปาทอง
2. นายธีรเศรษฐ์  ดวงแข
 
6 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติมา  ไปบน
2. เด็กหญิงธนกร  ทุมดี
3. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ปทุมวัน
 
1. นายธีรเศรษฐ์   ดวงแข
2. นางวันวิสา  ดาบแก้ว
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิชามาส  แคโอชา
2. เด็กชายธีรพันธ์  ศรีเจริญ
 
1. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ
2. นายธีรเศรษฐ์   ดวงแข
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสมิตา  มั่นคง
2. เด็กชายเจษฎา  คล้ายสุบรรณ์
 
1. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ
2. นายธีรเศรษฐ์   ดวงแข
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ่งยง
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นายธีรเศรษฐ์  ดวงแข
2. นางสาวสวรส  จำปาทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณา  คุ้มสิน
2. นางสาวสุกฤตา  สุขนิรันดร
 
1. นายธีรเศรษฐ์   ดวงแข
2. นางวันวิสา  ดาบแก้ว
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83.5 ทอง 10 1. เด็กชายชานน  ฉ่ำเกตุ
2. เด็กชายธนวัต  หงอกพิลัย
3. เด็กชายรัชชานนท์  สีนิล
 
1. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ