สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. นางสาวขวัญสุดา  แก้วบัวดี
2. นางสาววนิดา  กาญจำนงค์
 
1. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ
2. นางสุวิมล  ส่งกุล
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจันจิรา  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงดวงพร  คำชื่น
 
1. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ
2. นายธีรเศรษฐ์  ดวงแข