สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. นางสาวขวัญสุดา  แก้วบัวดี
2. นางสาววนิดา  กาญจำนงค์
 
1. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ
2. นางสุวิมล  ส่งกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจิดาภา  คล้ายสุบรรณ์
2. เด็กหญิงนริศรา  คล้ายสุบรรณ์
3. เด็กหญิงสมฤดี  น้อยเหมือนพันธ์
 
1. นางสาวปราณี  สุขภาพ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  เปรมศักดิ์
2. เด็กหญิงสุญญตา  แสงเนียม
3. เด็กหญิงเบญญาภา  วราศิลป์
 
1. นางสาวโนรี  เชยล้อมขำ
2. นางเรณู  เทพเทียมทัศน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  ใจเก่งดี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจเก่งดี
3. นางสาววนิดา  กาญจำนงค์
4. เด็กชายเกรียงไกร  นิลรัศมี
5. เด็กหญิงเครือวัลย์  เจริญสุข
 
1. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ
2. นายธีรเศรษฐ์   ดวงแข
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ชตารุ่ง
 
1. นางสาวสวรส  จำปาทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงมนัสขวัญ  พิลาจันทร์
 
1. นางสาวสวรส  จำปาทอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรพิมล  สุดใจ
2. เด็กชายพรเทพ  -
 
1. นางปุณยนุช  กาญจนีย์
2. นางวันวิสา  ดาบแก้ว
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิชามาส  แคโอชา
 
1. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วบัวดี
2. เด็กหญิงวินซันดา  -
 
1. นางสาวสวรส  จำปาทอง
2. นายธีรเศรษฐ์  ดวงแข
 
10 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติมา  ไปบน
2. เด็กหญิงธนกร  ทุมดี
3. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ปทุมวัน
 
1. นายธีรเศรษฐ์   ดวงแข
2. นางวันวิสา  ดาบแก้ว
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิชามาส  แคโอชา
2. เด็กชายธีรพันธ์  ศรีเจริญ
 
1. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ
2. นายธีรเศรษฐ์   ดวงแข
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจันจิรา  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงดวงพร  คำชื่น
 
1. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ
2. นายธีรเศรษฐ์  ดวงแข
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสมิตา  มั่นคง
2. เด็กชายเจษฎา  คล้ายสุบรรณ์
 
1. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ
2. นายธีรเศรษฐ์   ดวงแข
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงธนัญญา  พัดทอง
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  คล้ายสุบรรณ
 
1. นายธีรเศรษฐ์   ดวงแข
2. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ
 
15 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ่งยง
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นายธีรเศรษฐ์  ดวงแข
2. นางสาวสวรส  จำปาทอง
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณา  คุ้มสิน
2. นางสาวสุกฤตา  สุขนิรันดร
 
1. นายธีรเศรษฐ์   ดวงแข
2. นางวันวิสา  ดาบแก้ว
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83.5 ทอง 10 1. เด็กชายชานน  ฉ่ำเกตุ
2. เด็กชายธนวัต  หงอกพิลัย
3. เด็กชายรัชชานนท์  สีนิล
 
1. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ