สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายจตุพร  วิลาศ
2. เด็กชายสุรฉัตร  ปิยทัตพันธ์
 
1. นางณัฎฐิมา  แคนสังข์
2. นายพิษณุ  สุวรรณฉิม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงนพจิรา  กระทุ่มทอง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปิโย
3. เด็กหญิงประภัสสร  เขาวิวงศ์
4. เด็กหญิงศศิกร  เหล่าแค
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  มูลประเสริฐ
 
1. นางนวพรรณ  มาชวญานนท์
2. นางจำเนียน  ชมสกุณี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กองกิลิตร
2. เด็กหญิงดุสิตา  หลิมตระกูล
3. เด็กหญิงพนิดา  พวงพันธ์
4. เด็กหญิงรุ่งรัตนา  ปรางเปรมปรี
5. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์สวัสดิ์
 
1. นางนวพรรณ  มาชวญานนท์
2. นางอารี  วาติ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงปรีณาภา  ศรีทองกูล
 
1. นางจำเนียน  ชมสกุณี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กชายกันตินันท์  หรีหร่อง
 
1. นางจำเนียน  ชมสกุณี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  โนทวงศ์
 
1. นางสุภาวรรณ  ศรีสุขใส
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิติยา  แก้วใส
2. เด็กหญิงปัญจพร  อิ่มวงศ์
3. เด็กหญิงโยธกา  นุเครือ
 
1. นางไปรยา  เย็นสรง
2. นางพูลศรี  ชัยธรรม