สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.3 ทอง 6 1. เด็กชายธณวุฒิ  พุทธา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำแพทย์
 
1. นายกิจติพงษ์  หอมเย็น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิรุธ  สงวนพงษ์
2. เด็กชายวิทวัส  กากี
 
1. นายกิจติพงษ์  หอมเย็น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสกุลนิตรา  ตราชู
 
1. นายนิติธร  ต้นโพธิ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86.99 ทอง 5 1. เด็กหญิงศศิภา  อร่ามเรือง
 
1. นางสาววัชรินทร์  เครือเช้า
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรี  ไวยิ่งยุทธ
 
1. นางอรุณ  แก้วบัวดี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุณยานุช  วิมานทอง
2. เด็กหญิงปริมประภา  สุขมนตรี
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  เอี่ยมศิลป์
4. เด็กหญิงศุภรัตน์  แจ่มทองหลาง
5. เด็กชายอภิชัย  วิเศษสิงห์
6. เด็กหญิงเกวลิน  ไม้ดี
 
1. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
2. นางสาวอารีย์ลักษณ์  วิทยา
3. นางสาวแสงเดือน  หม่องสาย
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ยอดปัญญา
2. เด็กชายจีรศักดิ์  -
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มังกะโรทัย
4. เด็กชายนนทวัฒน์  พรหมชนะ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  เสวย
6. เด็กชายอุ่น  -
 
1. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
2. นางสาวอารีย์ลักษณ์  วิทยา
3. นางอรุณ  แก้วบัวดี
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 7 1. เด็กชายกนกศักดิ์  กัณหา
2. เด็กชายกฤตเมธ  วิมานทอง
3. เด็กชายธนภัทร  กากี
 
1. นางสาวณพัฐธิกา  ซิ่วเกษร
2. นางสาวโสภี  ประกอบธรรม