สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกมลศุภกร  อมรสิริปัญญา
2. เด็กชายสุทธิพล  สำมะนา
 
1. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
2. นางอรุณ  แก้วบัวดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภัคพงษ์  ทองสิน
 
1. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  หงษ์ยนต์
 
1. นางสาววัชรินทร์  เครือเช้า
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงรัชนีกร  กาเพ็ง
 
1. นางสาวพิชญาภัค  กลิ่นเฟื่อง