สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายวุฒิชัย  สิงหา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  กากี
 
1. นายวิศิษฏ์  พุทธประเสริฐ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกวลิน  ทองลิ่ม
 
1. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกมลศุภกร  อมรสิริปัญญา
2. เด็กชายสุทธิพล  สำมะนา
 
1. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
2. นางอรุณ  แก้วบัวดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภัคพงษ์  ทองสิน
 
1. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐาพร  จินดา
2. เด็กหญิงนันทนา  บุญยงค์
3. เด็กหญิงโอโม่   -
 
1. นายกิจติพงษ์  หอมเย็น
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.3 ทอง 6 1. เด็กชายธณวุฒิ  พุทธา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำแพทย์
 
1. นายกิจติพงษ์  หอมเย็น
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.88 ทองแดง 6 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายประวิทย์  สงเคราะห์
 
1. นายกิจติพงษ์  หอมเย็น
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิรุธ  สงวนพงษ์
2. เด็กชายวิทวัส  กากี
 
1. นายกิจติพงษ์  หอมเย็น
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสกุลนิตรา  ตราชู
 
1. นายนิติธร  ต้นโพธิ์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินดา  สุนทรสนิท
2. เด็กหญิงสุพรรษา  วิเศษสิงห์
 
1. นายวิศิษฏ์  พุทธประเสริฐ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  หงษ์ยนต์
 
1. นางสาววัชรินทร์  เครือเช้า
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงรัชนีกร  กาเพ็ง
 
1. นางสาวพิชญาภัค  กลิ่นเฟื่อง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86.99 ทอง 5 1. เด็กหญิงศศิภา  อร่ามเรือง
 
1. นางสาววัชรินทร์  เครือเช้า
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอรยา  ทองเมือง
2. เด็กหญิงเกศราพร  ฉลาดเฉลียว
 
1. นางสาวพิชญาภัค  กลิ่นเฟื่อง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชุติพงศ์   หงษ์ยนต์
2. เด็กหญิงสุชาดา  ธนูทอง
 
1. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
2. นางอรุณ  แก้วบัวดี
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภัทรวุฒิ  ปานฉวี
2. เด็กชายอนุชิต  เขียวนอก
 
1. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
2. นางอรุณ  แก้วบัวดี
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรี  ไวยิ่งยุทธ
 
1. นางอรุณ  แก้วบัวดี
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายชัยยุทธ  วิทยาบำรุง
2. เด็กหญิงนิภาพร  ทองคุ่ย
 
1. นางสาวอารีย์ลักษณ์  วิทยา
2. นางอรุณ  แก้วบัวดี
 
19 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงปรางค์นภา  อยู่เย็น
2. เด็กชายอำนาจ  อยู่เย็น
 
1. นางสาวอารีย์ลักษณ์  วิทยา
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษณศักดิ์  อินกอง
2. เด็กชายเอกอนันต์  ทองเมือง
 
1. นางสาวอารีย์ลักษณ์  วิทยา
2. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุณยานุช  วิมานทอง
2. เด็กหญิงปริมประภา  สุขมนตรี
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  เอี่ยมศิลป์
4. เด็กหญิงศุภรัตน์  แจ่มทองหลาง
5. เด็กชายอภิชัย  วิเศษสิงห์
6. เด็กหญิงเกวลิน  ไม้ดี
 
1. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
2. นางสาวอารีย์ลักษณ์  วิทยา
3. นางสาวแสงเดือน  หม่องสาย
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ยอดปัญญา
2. เด็กชายจีรศักดิ์  -
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มังกะโรทัย
4. เด็กชายนนทวัฒน์  พรหมชนะ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  เสวย
6. เด็กชายอุ่น  -
 
1. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
2. นางสาวอารีย์ลักษณ์  วิทยา
3. นางอรุณ  แก้วบัวดี
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 7 1. เด็กชายกนกศักดิ์  กัณหา
2. เด็กชายกฤตเมธ  วิมานทอง
3. เด็กชายธนภัทร  กากี
 
1. นางสาวณพัฐธิกา  ซิ่วเกษร
2. นางสาวโสภี  ประกอบธรรม