สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงหทัยชนก  พงษ์ไทย
 
1. นางสาวไอรินทร์  ดอนแหยม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายธีรวุฒิ  นิติพันธ์
 
1. นางพรภัทร  แจ่มศรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายศิริชัย  เภาด้วง
 
1. นางพรภัทร  แจ่มศรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ลิ้มรัตน์
2. เด็กชายวราวุธ  คงมา
3. เด็กชายศุภกฤต  ธรรมคุณ
 
1. นางสาวไอรินทร์  ดอนแหยม
2. นางพรภัทร  แจ่มศรี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพรัตน์  แก่นรักษ์
2. เด็กชายพงศธร  พรายแก้ว
3. เด็กชายยอดชาย  วัตถากุล
 
1. นางพรภัทร  แจ่มศรี
2. นางสาวไอรินทร์  ดอนแหยม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายพันสิทธิ์  จุ้ยสาย
 
1. นายสิทธิโรจน์  ใจเย็น
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กชายชาญวิทย์  ชาญนรา
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  น้อยอ่อน
3. เด็กหญิงศศิธร  เทพพิทักษ์
 
1. นางสาวจีเรียง  บุญสม
2. นางพันนิดา  เสือคล้าย
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชา  แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงธิติมา  ศุกประเสริฐ
3. เด็กหญิงยลรดี  จันทร์ทอง
 
1. นางชุติมา  เตี้ยเนตร
2. นางสาวพิมานมาศ  นพมาฒ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83.46 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สิงห์ทอง
2. เด็กชายประภากร  ใจเย็น
3. เด็กหญิงพิชญา  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวจีเรียง  บุญสม
2. นางสาววิภาวรรณ  พรสิริเพียร
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80.16 ทอง 20 1. เด็กหญิงพัชญา  ประเสริฐผล
 
1. นางสาวจีเรียง  บุญสม
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 13 1. เด็กชายธันวา  เภาด้วง
2. เด็กชายนรวิชญ์  คุ้มชั่ว
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พวงแก้ว
 
1. นางสาวจีเรียง  บุญสม
2. นางสาวพันนิดา  เสือคล้าย
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤดี  มงคล
2. เด็กหญิงสโรชา  ธิบดี
3. เด็กหญิงอารดา  เทพหนู
 
1. นางสาวจีเรียง  บุญสม
2. นางสาวพันนิดา  เสือคล้าย