สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ลิ้มรัตน์
 
1. นางวรรณภา  กล้าหาญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63.73 ทองแดง 10 1. เด็กชายปวัตร  สมจิตร
2. เด็กชายสุรธัช  หอมสุคนธ์
 
1. นายสุเทพ  กาญจนพุทธกร
2. นายภูมิพันธ์ุ  พิณพาทย์