สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ทัตธนะเทพ
 
1. นางวรรณภา  กล้าหาญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธีรเดช  ธิบดี
 
1. นางชุติมา  เตี้ยเนตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ธิบดี
 
1. นางชุติมา  เตี้ยเนตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุทธิดา  มงคล
 
1. นางชุติมา  เตี้ยเนตร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพรทิวา  สอนด้วง
 
1. นายฟุกกล้าว  ทิวากร