สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ลิ้มรัตน์
 
1. นางวรรณภา  กล้าหาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ทัตธนะเทพ
 
1. นางวรรณภา  กล้าหาญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธีรเดช  ธิบดี
 
1. นางชุติมา  เตี้ยเนตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ธิบดี
 
1. นางชุติมา  เตี้ยเนตร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุทธิดา  มงคล
 
1. นางชุติมา  เตี้ยเนตร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63.73 ทองแดง 10 1. เด็กชายปวัตร  สมจิตร
2. เด็กชายสุรธัช  หอมสุคนธ์
 
1. นายสุเทพ  กาญจนพุทธกร
2. นายภูมิพันธ์ุ  พิณพาทย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  วิระขันคำ
 
1. นางสาวไอรินทร์  ดอนแหยม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงหทัยชนก  พงษ์ไทย
 
1. นางสาวไอรินทร์  ดอนแหยม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายธีรวุฒิ  นิติพันธ์
 
1. นางพรภัทร  แจ่มศรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายศิริชัย  เภาด้วง
 
1. นางพรภัทร  แจ่มศรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ลิ้มรัตน์
2. เด็กชายวราวุธ  คงมา
3. เด็กชายศุภกฤต  ธรรมคุณ
 
1. นางสาวไอรินทร์  ดอนแหยม
2. นางพรภัทร  แจ่มศรี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพรัตน์  แก่นรักษ์
2. เด็กชายพงศธร  พรายแก้ว
3. เด็กชายยอดชาย  วัตถากุล
 
1. นางพรภัทร  แจ่มศรี
2. นางสาวไอรินทร์  ดอนแหยม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายพันสิทธิ์  จุ้ยสาย
 
1. นายสิทธิโรจน์  ใจเย็น
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพรทิวา  สอนด้วง
 
1. นายฟุกกล้าว  ทิวากร
 
15 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายนฤบดินทร์  มงคล
2. เด็กชายวรวิทย์  สมานมิตร์
 
1. นางสาวไอรินทร์  ดอนแหยม
2. นางพรภัทร  แจ่มศรี
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กชายชาญวิทย์  ชาญนรา
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  น้อยอ่อน
3. เด็กหญิงศศิธร  เทพพิทักษ์
 
1. นางสาวจีเรียง  บุญสม
2. นางพันนิดา  เสือคล้าย
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชา  แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงธิติมา  ศุกประเสริฐ
3. เด็กหญิงยลรดี  จันทร์ทอง
 
1. นางชุติมา  เตี้ยเนตร
2. นางสาวพิมานมาศ  นพมาฒ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83.46 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สิงห์ทอง
2. เด็กชายประภากร  ใจเย็น
3. เด็กหญิงพิชญา  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวจีเรียง  บุญสม
2. นางสาววิภาวรรณ  พรสิริเพียร
 
19 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80.16 ทอง 20 1. เด็กหญิงพัชญา  ประเสริฐผล
 
1. นางสาวจีเรียง  บุญสม
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 13 1. เด็กชายธันวา  เภาด้วง
2. เด็กชายนรวิชญ์  คุ้มชั่ว
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พวงแก้ว
 
1. นางสาวจีเรียง  บุญสม
2. นางสาวพันนิดา  เสือคล้าย
 
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤดี  มงคล
2. เด็กหญิงสโรชา  ธิบดี
3. เด็กหญิงอารดา  เทพหนู
 
1. นางสาวจีเรียง  บุญสม
2. นางสาวพันนิดา  เสือคล้าย