สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงนภารัตน์  ครุธวงษ์
 
1. นางนวลอนงค์   น้ำใจตรง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐตชา   พรหมนุเคราะห์
2. เด็กหญิงสุภัชชา  วงษ์ษา
3. เด็กชายอันดา  -
 
1. นางสาวดารุณี  พละเลิศ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายธนวัฒน์  พุทธวงค์
 
1. นางไพลิน  อ้นยิ้ม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 70.32 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรกฎ  ขวัญเมือง
 
1. นางสาวดวงกมล  จันทร์ศรี