สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงช่อผกา  เล่าทรัพย์
 
1. นางนวลอนงค์   น้ำใจตรง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติการณต์  ทองถ้ำนาค
 
1. นางอันธิกา  หงษ์เวียงจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงนภารัตน์  ครุธวงษ์
 
1. นางนวลอนงค์   น้ำใจตรง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชาตรี  ดีสุด
 
1. นางสาวจินตนา  จันทะเกษ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  จันโทมา
2. เด็กหญิงพิชญา  จันโทมา
3. เด็กหญิงสมฤทัย  วารีประกอบกิจ
 
1. นางสาวดารุณี  พละเลิศ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐตชา   พรหมนุเคราะห์
2. เด็กหญิงสุภัชชา  วงษ์ษา
3. เด็กชายอันดา  -
 
1. นางสาวดารุณี  พละเลิศ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรรธวรรฒ  ท้าวเครือ
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมหวัง  ไวยิ่งยุทธ
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรายุ  ศรีสุวรรณ์
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรรธวรรฒ  ท้าวเครือ
2. เด็กชายคณาธิป  ศรีเลิศชัย
3. เด็กหญิงชลิดา  สังสมานันท์
4. เด็กชายณัฐดนัย  สิทธิสม
5. เด็กชายณัฐภัทร  ทุมสุริวงศ์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉันวิจิตร
7. เด็กชายธชาทัช  พุ่มพยอม
8. เด็กชายธัญญากร  ข่าต้น
9. เด็กหญิงนภารัตน์  ครุธวงษ์
10. เด็กชายนัฐวุฒิ  คงอ้น
11. เด็กชายระพีร์พัชญ์  พุ่มพยอม
12. เด็กหญิงรินรดา  บุตรดาวงค์
13. เด็กชายวรายุ  ศรีสุวรรณ์
14. เด็กชายวายุ  ไวยิ่งยุทธ
15. เด็กหญิงวาสนา  โพธิ์พรม
16. เด็กชายศรัณย์พงศ์  พุ่มพยอม
17. เด็กชายสมหวัง  ไวยิ่งยุทธ
18. เด็กชายสิงหา  บุญรัตนช่วง
19. เด็กหญิงหยาดนภา  พันธ์แก้ว
20. เด็กหญิงเกศรินทร์  นวลฉวี
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายธนวัฒน์  พุทธวงค์
 
1. นางไพลิน  อ้นยิ้ม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงชาลิสา  กันอินทร์
 
1. นางไพลิน  อ้นยิ้ม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติภร  ขันทอง
 
1. นายนิคม  กลีบทอง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 70.32 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรกฎ  ขวัญเมือง
 
1. นางสาวดวงกมล  จันทร์ศรี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 69.66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชลิดา  สังสมานันท์
 
1. นางไพลิน  อ้นยิ้ม
 
16 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายวรายุ  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กชายอดิศร  บริบูรณ์
 
1. นางสาวอรพรรณ  ไวยิ่งยุทธ