สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.66 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุพัฒชา   หินอ่อน
 
1. นางศิริวรรณ    รัตนสารี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศยามล   อาจหาญ
 
1. นางสาวกาญจน์ณภัทร   พิรพัฒน์ชาญกิจ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงวทันยา    ฉามฉิมโฉม
 
1. นางสาวอุษา   อ่อนศรี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   เสนาบุตร
 
1. นางสาวอุษา   อ่อนศรี