สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนิสรา   ตรงจริง
2. เด็กหญิงพัณณิตา   นิลยาน
 
1. นายสุชาติ   ใจตรง
2. นางมลทิพย์  ใจตรง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงกุลิสรา    แซ่เอี้ยว
2. เด็กชายปัณณธร  ชูศรีจันทร์
 
1. นางศิริวรรณ   รัตนสารี
2. นางมลทิพย์  ใจตรง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงกัญชรส   อักษร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    เสนาบุตร
3. เด็กหญิงพรรณปพร   เฉียงทอง
 
1. นางสาวอุษา   อ่อนศรี
2. นางสาวกาญจน์ณภัทร  พิรพัฒน์ชาญกิจ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 72.32 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิจิตรา   ดิษคำเหมาะ
 
1. นางสาวกาญจน์ณภัทร   พิรพัฒน์ชาญกิจ
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงชมพูนุช   จีนกระจัน
2. เด็กชายภาคิน   วงศ์ใหญ่
3. เด็กหญิงอภัสรา   ซื่อสัตย์
 
1. นางสาวสุนิศา    สีทับทิม
2. นางสาวกฤติยาณี  ลำทะแย