สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธนพร    เย็นกลม
 
1. นางมลทิพย์   ใจตรง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงภาวิณี    รูปงาม
 
1. นางมลทิพย์    ใจตรง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงฐิตาพร   คำนุ
 
1. นางมลทิพย์   ใจตรง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58.21 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธันวา    เจียมสุขใจ
2. เด็กชายสราวุธ   ยอดทุม
 
1. นางสาวกาญจนา   เหลืองเอี่ยม
2. นางสาวกาญจน์ณภัทร  พิรพัฒน์ชาญกิจ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธนวัต   แพงหาญ
2. เด็กชายวิศรุต   แพงหาญ
 
1. นางสาวกาญจนา   เหลืองเอี่ยม
2. นางสาวกาญจน์ณภัทร  พิรพัฒน์ชาญกิจ