สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.66 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุพัฒชา   หินอ่อน
 
1. นางศิริวรรณ    รัตนสารี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนิสรา   ตรงจริง
2. เด็กหญิงพัณณิตา   นิลยาน
 
1. นายสุชาติ   ใจตรง
2. นางมลทิพย์  ใจตรง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธนพร    เย็นกลม
 
1. นางมลทิพย์   ใจตรง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงภาวิณี    รูปงาม
 
1. นางมลทิพย์    ใจตรง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงฐิตาพร   คำนุ
 
1. นางมลทิพย์   ใจตรง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58.21 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธันวา    เจียมสุขใจ
2. เด็กชายสราวุธ   ยอดทุม
 
1. นางสาวกาญจนา   เหลืองเอี่ยม
2. นางสาวกาญจน์ณภัทร  พิรพัฒน์ชาญกิจ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธนวัต   แพงหาญ
2. เด็กชายวิศรุต   แพงหาญ
 
1. นางสาวกาญจนา   เหลืองเอี่ยม
2. นางสาวกาญจน์ณภัทร  พิรพัฒน์ชาญกิจ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศยามล   อาจหาญ
 
1. นางสาวกาญจน์ณภัทร   พิรพัฒน์ชาญกิจ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงกุลิสรา    แซ่เอี้ยว
2. เด็กชายปัณณธร  ชูศรีจันทร์
 
1. นางศิริวรรณ   รัตนสารี
2. นางมลทิพย์  ใจตรง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงวทันยา    ฉามฉิมโฉม
 
1. นางสาวอุษา   อ่อนศรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงกัญชรส   อักษร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    เสนาบุตร
3. เด็กหญิงพรรณปพร   เฉียงทอง
 
1. นางสาวอุษา   อ่อนศรี
2. นางสาวกาญจน์ณภัทร  พิรพัฒน์ชาญกิจ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 72.32 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิจิตรา   ดิษคำเหมาะ
 
1. นางสาวกาญจน์ณภัทร   พิรพัฒน์ชาญกิจ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   เสนาบุตร
 
1. นางสาวอุษา   อ่อนศรี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   เสนาบุตร
 
1. นางสาวอุษา   อ่อนศรี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร   เย็นกลม
2. เด็กหญิงสุมารินทร์   สุวรรณพร
 
1. นางสาวอุษา    อ่อนศรี
2. นางสาวกาญจน์ณภัทร   พิรพัฒน์ชาญกิจ
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงชมพูนุช   จีนกระจัน
2. เด็กชายภาคิน   วงศ์ใหญ่
3. เด็กหญิงอภัสรา   ซื่อสัตย์
 
1. นางสาวสุนิศา    สีทับทิม
2. นางสาวกฤติยาณี  ลำทะแย