สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วลายคำ
2. เด็กหญิงชัญญา  คุณมา
3. เด็กหญิงปิยะณัฐ  นกแก้ว
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  ตั้งสุขสาร
5. เด็กชายไกรสิทธิ์  คงจันทร์
 
1. นางสาวนรรฆ์ทวรรณ  คำอาจ
2. นางสาวนัดฐา  มะลิลา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 20 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ซังข้าว
2. เด็กชายธนพนธ์  ช่างทอง
 
1. นางรัชนีวรรณ  ครุฑางคะ
2. นางสาวสมหญิง  อินสว่าง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประภาเคน
2. เด็กหญิงปวีณา  ใจดี
3. เด็กหญิงสิรีธร  สิงห์เสวก
 
1. นางพิกุล  รุ่งศรีกนก