สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพรมพิภัค  แป้นกลม
 
1. นางสาวสมหญิง  อินสว่าง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณิชา  แร่มี
2. เด็กหญิงวิสสุตา  หอยสังข์ทอง
3. เด็กหญิงอลิตา  โยธารักษ์
 
1. นายสุริยา  ครุฑางคะ
2. นางสาวธารารัตน์  สุขสำราญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลลดา  หาไชย
2. เด็กหญิงภาวิณี  รักแซ่
 
1. นายสุริยา  ครุฑางคะ
2. นางสาวธารารัตน์  สุขสำราญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วลายคำ
2. เด็กหญิงชัญญา  คุณมา
3. เด็กหญิงปิยะณัฐ  นกแก้ว
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  ตั้งสุขสาร
5. เด็กชายไกรสิทธิ์  คงจันทร์
 
1. นางสาวนรรฆ์ทวรรณ  คำอาจ
2. นางสาวนัดฐา  มะลิลา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษฎา  รวบรวม
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญปก
3. เด็กชายธานินทร์  สุทธิ
4. เด็กหญิงนนทิชา  โพธิ์ศิริ
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ใจแสน
 
1. นางสาวนรรฆ์ทวรรณ  คำอาจ
2. นางอาธิมา  จิระเกริกเกียรติ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  กิตติวิวัฒน์กุล
 
1. นางสาววิมล  อยู่สถิตย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 20 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ซังข้าว
2. เด็กชายธนพนธ์  ช่างทอง
 
1. นางรัชนีวรรณ  ครุฑางคะ
2. นางสาวสมหญิง  อินสว่าง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กชายจักรนรินทร์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยชาญ
 
1. นางรัชนีวรรณ  ครุฑางคะ
2. นางสาวสมหญิง  อินสว่าง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ดอนไพรเณร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธรรมวิเศษ
 
1. นางประกายมาศ  บุญสมปอง
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรพต  ธรรมวิเศษ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สินธ์เจริญ
 
1. นางประกายมาศ  บุญสมปอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อยู่ศิริ
 
1. นายดุสิต  ภูแด่น
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  รักแซ่
 
1. นางพิกุล  รุ่งศรีกนก
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สินธุ์ประเสริฐ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ทองหลอม
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ดอนไพรเณร
 
1. นางสาวสมหญิง  อินสว่าง
2. นางสาวอินทยา  อินทร์ประทับ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชระชัย  แร่มี
2. เด็กชายอรรถพล  หัตถคุณ
3. เด็กชายอัฐกานต์  สวนนิมิตร
 
1. นางประกายมาศ  บุญสมปอง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลชนก  พูลเจริญผล
 
1. นายชานนท์  แสงแก้ว
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประภาเคน
2. เด็กหญิงปวีณา  ใจดี
3. เด็กหญิงสิรีธร  สิงห์เสวก
 
1. นางพิกุล  รุ่งศรีกนก
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ม้วนมอ
2. เด็กชายยิ่งเจริญ  สระทองแม้น
 
1. นางพัชรี  ม้าละออเพชร
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัตธน  สวนบุรี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ว่องประเสริฐ
 
1. นางพัชรี  ม้าละออเพชร
2. นางประกายมาศ  บุญสมปอง
 
19 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุญญิสา  น่วมอนงค์
2. เด็กชายวายุ  จำปาลับ
 
1. นางพัชรี  ม้าละออเพชร
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84.75 ทอง 8 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  แวงวรรณ
2. เด็กชายชยามร  ศรีทอง
3. เด็กชายสิทธิพรชัย  สุทธิจันทร์
 
1. นางสาวนรรฆ์ทวรรณ  คำอาจ
2. นายชานนท์  แสงแก้ว
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธงทิว  หิรัญกุล
2. เด็กชายศรัณย์  ปรีเปรม
3. เด็กชายอนุสรณ์  ยางเดิม
 
1. นางสาวนรรฆ์ทวรรณ  คำอาจ
2. นายชาตรี  งามขำ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สีสำลี
2. เด็กหญิงภัสสร  ห้วยหงษ์ทอง
3. เด็กชายสุพัฒน์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางพิกุล  รุ่งศรีกนก
2. นายชานนท์  แสงแก้ว
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณนารา  ลือดัง
2. เด็กหญิงพรศิริ  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  รวบรวม
 
1. นางศิริเพ็ญ  สีสำลี
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธงชัย  บุญปก
2. เด็กชายศุภพล  ดำเนิน
3. เด็กชายอาสา  อาจปักษา
 
1. นางพิกุล  รุ่งศรีกนก
2. นายติณณภพ  ยังดี