สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนากาญจน์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยยุทธ์  น้อยบรรจง
2. เด็กหญิงชุติมณฑ์  ชูนาม
 
1. นางเบญจมาศ  วรรณายก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรองทอง  จิตต์อ่ำ
2. เด็กหญิงอรวรรยา  เห็นประเสริฐ
 
1. นางสายฝน  จันทร์ป้อง
2. นางสาวโสภิดา  มั่นเปล่ง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กชายชัยยุทธ์  น้อยบรรจง
 
1. นางเบญจมาศ  วรรณายก
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 16 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์  ชูนาม
 
1. นางเบญจมาศ  วรรณายก
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เสวกวาปี
 
1. นางเบญจมาศ  วรรณายก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เสวกวาปี
 
1. นางเบญจมาศ  วรรณายก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยยุทธ์  น้อยบรรจง
 
1. นางเบญจมาศ  วรรณายก
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชานันท์  ยืนยง
 
1. นางเบญจมาศ  วรรณายก
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 84 ทอง 15 1. เด็กชายวัชรกร  เผ่าพันธ์
 
1. นางสาวโสภิดา  มั่นเปล่ง
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เขียวเปลื้อง
 
1. นายสมปอง  จงสวัสดิ์