สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุกัญญา  บุญทิม
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคเณศ  ประสิทธิ์สิงห์
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  สวัสดิ์กรุณ
 
1. นายอำนวย  คดพะเนาว์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทร์จุรีย์  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สวัสดิ์ธรณี
3. นางสาวพรทิพย์  มักกะทา
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ไชยศักดิ์โสภณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชัย  -
2. เด็กชายวรเชษฐ์  จิระอรุณ
 
1. นายพิศนุ  ตองแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุญช่วย  นาสวนโกมล
2. เด็กหญิงสุภัทชา  สุขสวัสดิ์ภราดร
 
1. นายพิศนุ  ตองแก้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงจันทร์ดี  สวัสดิ์เดชดี
2. เด็กหญิงจิตลดา  -
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุวรรณสน
4. เด็กหญิงนิธินันท์  พิทักษ์คีรี
5. เด็กหญิงปณพร  เหมือนฤทธิ์
6. เด็กหญิงพนิดา  ใบบัว
7. เด็กหญิงวิภาดา  นาสวนกำจร
8. เด็กหญิงอารดา  โพธิ์ใบ
9. เด็กหญิงเกศินี  พิทักษ์คีรี
10. เด็กหญิงเชอรี่  -
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  กกเปลือย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. นางสาวจารุวรรณ  เหล็กอิ่ม
2. นางสาวฐิติวรดา  ศิริศิลป์
 
1. นางสาวสาทนา  วัฒนใย
2. นางสาวพิชามญชุ์  กกเปลือย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สุดนุ่ม
2. เด็กชายสมหวัง  -
3. เด็กชายอัมรินทร์  เขตพนาวิบูลย์
 
1. นางสาวสาทนา  วัฒนใย
2. นายไมตรี  ประชากุล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษิณ  หกประเสริฐ
2. นายพิเชษฐ์  นาสวนจำรัส
3. เด็กชายอภิชัย  รัตน์รักษ์สมบัติ
 
1. นางสาวสาทนา  วัฒนใย
2. นางสาวพิชามญชุ์  กกเปลือย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92.01 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัช  เทียมพร
 
1. นางสุขสมบูรณ์  บุญน่วม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอดิศักดิ์  บุญน้อม
 
1. นายสุภาพ  สงวนพันธุ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบริบูรณ์  บัวสี
2. เด็กชายสุภโชค  จะนันท์
3. เด็กหญิงอาริตา  สวัสดิ์ดรงค์
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
2. นายอำนวย  คดพะเนาว์
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายธนนัฐ  ภูสันติภาพ
2. นายสมประสงค์  คงวิเชียร
 
1. นายสรรชัย  เหล่าวัฒนะไพศาล
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบุญ  -
2. เด็กหญิงวลีพร  นาสวนสุวรรณ
3. เด็กหญิงอทิษร  โต้งฟ้า
 
1. นางสาวสาทนา  วัฒนใย
2. นางสาวพิชามญชุ์  กกเปลือย
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยบดินทร์  สีดำ
2. เด็กชายชาญณรงค์  พรมโกต
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ภูสันติภาพ
 
1. นางสาวสาทนา  วัฒนใย
2. นายไมตรี  ประชากุล
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ทองผาภูมิประภาส
2. นายลีเบียว  -
3. เด็กหญิงสายบัว  นาสวนสุวรรณ
 
1. นางสาวสาทนา  วัฒนใย
2. นางสาวพิชามญชุ์  กกเปลือย