สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. นางสาวสายธาร  แสนทรัพย์สิน
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.2 เงิน 11 1. เด็กหญิงชนากานต์  สอนอิ่ม
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุปผาชล  สุวรรณวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ปฐวีพนาสณฑ์
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรางมณี  ศรีวัง
2. เด็กชายเจษฎา  นุมะลิจันทร์
 
1. นายพิศนุ  ตองแก้ว
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายภูเบศวร์  นิ่มนวล
2. เด็กชายสถิตย์  เจริญวัย
 
1. นายสรรชัย  เหล่าวัฒนะไพศาล
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 6 1. นางสาวพลอยไพลิน  รอดภัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  โต้งฟ้า
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีสุววรรณมาลา
 
1. นางสาวสาทนา  วัฒนใย
2. นางสาวพิชามญชุ์  กกเปลือย