สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. นางสาวสายธาร  แสนทรัพย์สิน
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.2 เงิน 11 1. เด็กหญิงชนากานต์  สอนอิ่ม
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุกัญญา  บุญทิม
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุปผาชล  สุวรรณวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ปฐวีพนาสณฑ์
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงหทัยชนก  สวัสดิ์ฐิติเลิศ
 
1. นายอำนวย  คดพะเนาว์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคเณศ  ประสิทธิ์สิงห์
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  สวัสดิ์กรุณ
 
1. นายอำนวย  คดพะเนาว์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอิษฎา  แคล้วพยางค์
 
1. นายอำนวย  คดพะเนาว์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทร์จุรีย์  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สวัสดิ์ธรณี
3. นางสาวพรทิพย์  มักกะทา
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ไชยศักดิ์โสภณ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชัย  -
2. เด็กชายวรเชษฐ์  จิระอรุณ
 
1. นายพิศนุ  ตองแก้ว
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุญช่วย  นาสวนโกมล
2. เด็กหญิงสุภัทชา  สุขสวัสดิ์ภราดร
 
1. นายพิศนุ  ตองแก้ว
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรางมณี  ศรีวัง
2. เด็กชายเจษฎา  นุมะลิจันทร์
 
1. นายพิศนุ  ตองแก้ว
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงจันทร์ดี  สวัสดิ์เดชดี
2. เด็กหญิงจิตลดา  -
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุวรรณสน
4. เด็กหญิงนิธินันท์  พิทักษ์คีรี
5. เด็กหญิงปณพร  เหมือนฤทธิ์
6. เด็กหญิงพนิดา  ใบบัว
7. เด็กหญิงวิภาดา  นาสวนกำจร
8. เด็กหญิงอารดา  โพธิ์ใบ
9. เด็กหญิงเกศินี  พิทักษ์คีรี
10. เด็กหญิงเชอรี่  -
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  กกเปลือย
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงศศิวิมล  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เอี่ยมสอาด
 
1. นายไมตรี  ประชากูล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฐชุตา  ศรีพรหมมา
 
1. นางสาวพยอม  สุขมา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. นางสาวจารุวรรณ  เหล็กอิ่ม
2. นางสาวฐิติวรดา  ศิริศิลป์
 
1. นางสาวสาทนา  วัฒนใย
2. นางสาวพิชามญชุ์  กกเปลือย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สุดนุ่ม
2. เด็กชายสมหวัง  -
3. เด็กชายอัมรินทร์  เขตพนาวิบูลย์
 
1. นางสาวสาทนา  วัฒนใย
2. นายไมตรี  ประชากุล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษิณ  หกประเสริฐ
2. นายพิเชษฐ์  นาสวนจำรัส
3. เด็กชายอภิชัย  รัตน์รักษ์สมบัติ
 
1. นางสาวสาทนา  วัฒนใย
2. นางสาวพิชามญชุ์  กกเปลือย
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92.01 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัช  เทียมพร
 
1. นางสุขสมบูรณ์  บุญน่วม
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอดิศักดิ์  บุญน้อม
 
1. นายสุภาพ  สงวนพันธุ์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบริบูรณ์  บัวสี
2. เด็กชายสุภโชค  จะนันท์
3. เด็กหญิงอาริตา  สวัสดิ์ดรงค์
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
2. นายอำนวย  คดพะเนาว์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายดนุพงษ์  สวัสดิ์เชิดวงศ์
2. เด็กชายเอกพจน์  ภูสันติภาพ
 
1. นายอำนวย  คดพะเนาว์
2. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุวิมล  ชูจิตต์
2. เด็กหญิงอิษฎา  แคล้วพยางค์
 
1. นายอำนวย  คดพะเนาว์
2. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายบุปผาชล  สุวรรณวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงอาริตา  สวัสดิ์ดรงค์
 
1. นายอำนวย  คดพะเนาว์
2. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
 
24 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายกุลนันท์  สุทธิรักษ์
2. เด็กชายมณฑล  -
 
1. นายสรรชัย  เหล่าวัฒนะไพศาล
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายธนนัฐ  ภูสันติภาพ
2. นายสมประสงค์  คงวิเชียร
 
1. นายสรรชัย  เหล่าวัฒนะไพศาล
 
26 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายภูเบศวร์  นิ่มนวล
2. เด็กชายสถิตย์  เจริญวัย
 
1. นายสรรชัย  เหล่าวัฒนะไพศาล
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธันญะ  สวัสดิ์จารี
2. เด็กชายประชา  ตัณติภิรมย์
3. เด็กหญิงปวีณา  รอดภัย
 
1. นางสาวสาทนา  วัฒนใย
2. นางสาวพิชามญชุ์  กกเปลือย
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 6 1. นางสาวพลอยไพลิน  รอดภัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  โต้งฟ้า
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีสุววรรณมาลา
 
1. นางสาวสาทนา  วัฒนใย
2. นางสาวพิชามญชุ์  กกเปลือย
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบุญ  -
2. เด็กหญิงวลีพร  นาสวนสุวรรณ
3. เด็กหญิงอทิษร  โต้งฟ้า
 
1. นางสาวสาทนา  วัฒนใย
2. นางสาวพิชามญชุ์  กกเปลือย
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยบดินทร์  สีดำ
2. เด็กชายชาญณรงค์  พรมโกต
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ภูสันติภาพ
 
1. นางสาวสาทนา  วัฒนใย
2. นายไมตรี  ประชากุล
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ทองผาภูมิประภาส
2. นายลีเบียว  -
3. เด็กหญิงสายบัว  นาสวนสุวรรณ
 
1. นางสาวสาทนา  วัฒนใย
2. นางสาวพิชามญชุ์  กกเปลือย