สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธัญย์ชนก  สวัสดิ์ฐิติเลิศ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ลำใยขจี
 
1. นางบุหงา  สวัสดิ์ลำภู
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสิริกาญจน์  ลำไยเสาวรส
 
1. นางสาวนภณัฏฐ์  มืดขุนทด
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายขจรวิทย์  สวัสดิ์ลำภู
2. เด็กชายนสิน  น้ำพุกำเนิด
3. เด็กหญิงปัทมาวดี  อีมาด
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ชาวเขารักษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพัชรารัตน์  สันติภาพชัยเจริญ
2. เด็กหญิงศศิภา  สุขชู
3. เด็กชายสรัช  พนาวันสุทธิศาล
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ชาวเขารักษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายวิเชียร  แก้วบัวดี
2. เด็กหญิงเกศมณี  งามยิ่ง
 
1. นางสาวประดับดวง  นาชิน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงสาริศา  สุขชู
 
1. นายพงศกร  อะกะวงค์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายเฉลิมชนม์  ลำใยขจี
 
1. นายพงศกร  อะกะวงค์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายปวิตร  สุจริตวิเศษสกุล
 
1. นายพงศกร  อะกะวงค์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  น้ำพุธาราทิพย์
 
1. นางสาวสุวภรณ์  วุฒิจูรีพันธุ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุวรรณา  สวัสดิ์ฐิติเลิศ
 
1. นางสาวสุวภรณ์  วุฒิจูรีพันธุ์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจำป่าน  งามยิ่ง
2. เด็กชายจิรศักดิ์  ลาภมูล
3. เด็กหญิงสุธิดา  น้ำพุกำเนิด
 
1. นางบุหงา  สวัสดิ์ลำภู