สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำมุด สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เหมือนโต
2. เด็กหญิงดวงกมล  วัจนะ
3. เด็กหญิงนภัสกร  วันทอง
4. เด็กหญิงปิ่นนภา  วิเชียรชัย
5. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วปาน
 
1. นางฐิติวรรณ  เล็กแดงอยู่
2. นางผกากุล  กลีบบัว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภาวรรณ  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางฐิติวรรณ  เล็กแดงอยู่
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายเอกราช  อำพันธ์พร
 
1. นางชนินาถ  คล้ายอินทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.01 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุญนาค
 
1. นางชนินาถ  คล้ายอินทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญคำ
 
1. นางสาวณัฐภัสสร  รสชุ่ม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุธิดา  มังกโรทัย
 
1. นางสาวณัฐภัสสร  รสชุ่ม